TÝŽDEŇ ZLIAV až -50% | plus -10% na všetko nezľavnené s kódom LETO10 | len do 28.6.

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU) LA MAISON
(ďalej ako „VOP“) pre Spotrebiteľa


Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.lamaison.sk je predávajúci:

Obchodné meno: LA MAISON ATELIER s.r.o.
So sídlom: Laurinská 3, 811 01 Bratislava
IČO: 43 878 423
DIČ: 2022506497
IČ DPH: SK2022506497
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 49669/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód banky: 2923832357/1100, formát IBAN: SK57 1100 0000 0029 2383 2357, BIC: TATRSKBX
E-mail: shop@lamaison.sk


Článok I.
DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je v týchto VOP výslovne uvedené inak, majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Predávajúci“    je spoločnosť LA MAISON ATELIER s.r.o., so sídlom: Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO 43 878 423, DIČ: 2022506497, IČ DPH: SK2022506497, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 49669/B, ktorá je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti;
„Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
„Spotrebiteľská zmluva“ je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom (pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok najmä kúpna zmluva uzatvorené medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom);
„E-SHOP“ je internetový obchod Predávajúceho umiestnený na internetovej stránke www.lamaison.sk;
„Tovar“sú hnuteľné veci ponúkané Predávajúcim neobmedzenému počtu tretích osôb prostredníctvom E-SHOPU;
„Objednávka“ je úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-SHOPOM, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-SHOPE a je návrhom Spotrebiteľa na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok podľa týchto VOP;
„Kúpna cena“ je kúpna cena za Tovar, vrátane DPH;
„Celková cena“ je celková cena uvedená v Objednávke, tzn. Kúpna cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal, vrátane príslušných daní, poplatkov, a vrátane Nákladov na dopravu;
„Náklady na dopravu“ je cena za dodanie Tovaru Spotrebiteľovi na adresu Spotrebiteľa, ktorú Spotrebiteľ  v Objednávke uviedol ako dodaciu adresu. Náklady na dopravu nezahŕňajú vynesenie Tovaru ani odbaľovanie Tovaru. Osobitné služby uvedené v predchádzajúcej vete sú spoplatňované Dopravcom osobitne a je ich potrebné u Dopravcu osobitne a vopred objednať prostredníctvom Predávajúceho, a ktoré v prípade doobjednania hradí tiež Spotrebiteľ;
„Dopravca“ je spoločnosť TOPTRANS a.s., spoločnosť PACKETA (ZÁSIELKOVŇA), spoločnosť DPD
„Predajňa“ je predajňa Predávajúceho na ulici Laurinská 3, 811 01 Bratislava;
„Sklad“ je Sklad Predávajúceho na adrese Vajanského 70, 90001 Modra
„VOP“ sú tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (E – SHOPU) LA MAISON;

Článok II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.    Tieto VOP sa vzťahujú na nákup Tovaru prostredníctvom E-SHOPU a bližšie upravujú:
-    proces  nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-SHOPU,
-    podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-SHOPU,
-    práva a povinnosti Predávajúceho a Spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi nimi, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-SHOPU.
2.    Pre vylúčenie pochybností tieto VOP sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Článok III.
OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.    Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-SHOP.
2.    Popis konkrétneho Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho Kúpna cena sú uvedené v E-SHOPE pri konkrétnom Tovare.
3.    Možnosť aktívneho nakupovania v E-SHOPE nie je podmienená registráciou na internetovej stránke www.lamaison.sk a Tovar prostredníctvom E-SHOPU je možné nakupovať s registráciu na E-SHOPE ako aj bez registrácie.
4.    V prípade, že sa Spotrebiteľ pri nákupe neregistruje na internetovej stránke www.lamaison.sk, je povinný za účelom nákupu vyplniť údaje podľa požadovaných polí formulára, ktoré sú potrebné pre účely plnenia kúpnej zmluvy. Vyplnením formulára súčasne Spotrebiteľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s článkom VIII. VOP a s podmienkami podľa VOP. Povinné polia formulára sú označené znakom “*“. Spotrebiteľ je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje.
5.    Registráciu Spotrebiteľa je možné vykonať pred výberom Tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne Spotrebiteľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s článkom VIII. VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je Spotrebiteľ povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať pri zasielaní Objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie Tovaru Spotrebiteľovi. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Spotrebiteľ je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Proces registrácie je ukončený zaslaním osobitného e-mailu o úspešnej registrácii Spotrebiteľovi.
6.    Po úspešnej registrácii v E-SHOPE bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupe hlásiť v E-SHOPE. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-SHOPE.
7.    Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-SHOPU, a to podľa jednotlivých pokynov (postupov) uvedených v E-SHOPE.
8.    Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri konkrétnom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Nákupný košík je Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
9.    V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru a spôsob platby za Tovar podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
10.    Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdzuje odoslaním objednávky. 
11.    Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a teda bol Predávajúcim informovaný o informáciách vyžadovaných ustanovením §3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12.    Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-SHOPU.
13.    Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie Predávajúcim v lehote najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním objednávky Predávajúcemu cez E-SHOP prejavuje Spotrebiteľ vôľu byť viazaný svojou Objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný Tovar, zaplatiť Celkovú cenu a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej potvrdenia (akceptácie) Predávajúcim, ktorú zasiela Predávajúci prostredníctvom emailu. Predávajúci nie je povinný Objednávku akceptovať.
14.    Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, resp. pri tvorbe Objednávky /ak sa Spotrebiteľ neregistroval/ nasledovné:
-    potvrdenie (akceptáciu) Objednávky s informáciami o Objednávke (vrátane informácie, že doručením tohto potvrdenia Spotrebiteľovi, sa kúpna zmluva medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim považuje za uzavretú) a
-    znenie VOP, ktoré sú platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom a
-    vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
15.    Doručením potvrdenia o prijatí (akceptácii) Objednávky podľa bodu 14. tohto článku VOP Spotrebiteľovi, sa kúpna zmluva medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim považuje za uzavretú. Z uzatvorenej kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť Tovar Spotrebiteľovi odovzdať a Spotrebiteľovi povinnosť Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu, a to všetko za podmienok, dohodnutých v kúpnej zmluve a v týchto VOP.
16.    Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do splnenia záväzkov Spotrebiteľa a Predávajúceho z kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa kúpnej zmluvy, VOP a právnych predpisov.

Článok IV.
KÚPNA CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

1.    Informácie o Kúpnej cene Tovaru sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby v Kúpnej cene za Tovar (napr. nulová Kúpna cena alebo 100% zľava z Kúpnej ceny) a Spotrebiteľ si ich môže overiť pri jednotlivých položkách Tovaru. Kúpna cena uvádzaná pri konkrétnom Tovare je prezentovaná vrátane všetkých daní (najmä DPH). Kúpna cena uvádzaná pri konkrétnom Tovare nezahŕňa Náklady na dopravu ani poplatky bánk za vykonanie úhrady Kúpnej ceny resp. Celkovej ceny, ani náklady dobierky a náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Poplatky a náklady uvedené v predchádzajúcej vete je povinný hradiť Spotrebiteľ.
2.    Spotrebiteľ aj Predávajúci je oprávnený zrušiť Objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia Tovaru) ak je Spotrebiteľovi oznámená zmena Kúpnej ceny Tovaru v dôsledku zjavnej chyby v Kúpnej cene za Tovar.
3.    Celkovú cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť, ak ďalej nie je uvedené inak:
a)    bankovým prevodom na účet Predávajúceho (platba vopred),
b)    priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho (platba vopred),
c)    dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti Dopravcovi pri preberaní Tovaru, ak hodnota platby neprevyšuje 5.000,- €,
d)    v hotovosti pri osobnom prevzatí na Predajni, ak hodnota platby neprevyšuje 5.000,- €. e) online platbou prostredníctvom platobnej brány GoPay, na ktorú bude kupujúci po odoslaní objednávky presmerovaný.
4.    Spôsob úhrady podľa článku IV. bod 3. písm. c) alebo d) týchto VOP je možný len v prípade ak ide o Tovar skladom a/alebo Tovar v predpredaji. V prípade, že Objednávka obsahuje aj Tovar na objednávku je možné využiť len spôsob úhrady podľa článku IV. bod 3. písm. a) alebo b) týchto VOP.
5.    Splatnosť Celkovej ceny:
a)    v prípade platby podľa článku IV. bod 3. písm. a) alebo b) týchto VOP je Celková cena splatná a Spotrebiteľ je povinný ju uhradiť najneskôr do 7 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy a pred prevzatím Tovaru, ak ďalej nie je dohodnuté inak; Spotrebiteľ je oprávnený zaplatiť už pri vytvorení a odoslaní Objednávky Predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na Celkovú cenu, avšak Spotrebiteľovi sa odporúča, aby platil až po akceptácii Objednávky Predávajúcim;
b)    v prípade platby podľa článku IV. bod 3. písm. c) alebo d) týchto VOP je Celková cena splatná a Spotrebiteľ je povinný ju uhradiť najneskôr pri prevzatí Tovaru;
c)    v prípade, že Objednávka obsahuje Tovar na objednávku je časť Celkovej ceny vo výške ½ splatná na základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim, ktorú zasiela spolu s potvrdením /akceptáciou/ Objednávky a zvyšná časť Celkovej ceny je splatná pred dodaním Tovaru;
6.    Za úhradu Celkovej ceny, s výnimkou úhrady ceny na dobierku podľa článku IV. bod 3. písm. c) týchto VOP, si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. V prípade, platby dobierkou je Spotrebiteľ povinný uhradiť aj manipulačný poplatok vo výške 1,00 € a tento poplatok je súčasťou Celkovej ceny. Spotrebiteľ však berie na vedomie, že subjekt, u ktorého je platba Celkovej ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.
7.    Za deň uhradenia Celkovej ceny v prípade platby podľa článku IV. bod 3. písm. a) alebo b) alebo týchto VOP sa považuje deň pripísania Celkovej ceny na účet Predávajúceho.
8.    Ku každej dodávke Tovaru vystaví Predávajúci doklad o kúpe tovaru (faktúru alebo pokladničný blok alebo iný doklad o kúpe v súlade s platnými právnymi predpismi).
9.    Dodanie Tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Spotrebiteľovi.
10.  Dodanie Tovaru sa uskutočňuje:
a)    formou odovzdania Tovaru Spotrebiteľovi prostredníctvom Dopravcu /kuriérom/ na adrese, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke alebo
b)    odovzdaním Tovaru Spotrebiteľovi pri osobnom odbere Tovaru na Predajni alebo v Sklade; osobný odber na Predajni je možný v pondelok až piatok v čase od 11:00 h. do 18:00 h. a osobný odber v Sklade je možný až po predchádzajúcom telefonickom /emailovom/ dohovore s Predávajúcim.
11.    Dodanie Tovaru sa uskutoční podľa dostupnosti Tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho a to v čo najkratšom možnom termíne, pričom dodacie lehoty sú nasledovné:
a)    V prípade Tovaru na sklade - dodanie najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (pri platbách podľa článku IV. bod 3. písm. a) alebo b) týchto VOP ako platbách vopred, nie skôr ako dôjde k úhrade Celkovej ceny);
b)    V prípade Tovaru v predpredaji – dodanie Tovaru najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa obdržania Tovaru na sklad (pri platbách podľa článku IV. bod 3. písm. a) alebo b)  týchto VOP ako platbách vopred, nie skôr ako dôjde k úhrade Celkovej ceny);
c)    V prípade Tovaru na objednávku – dodanie Tovaru najneskôr do 16 týždňov od uzatvorenia kúpnej zmluvy a zároveň odo dňa pripísania Celkovej ceny za Tovar na účet Predávajúceho;
12.    V prípade, že predmetom Objednávky je viac Tovarov s odlišnou dodacou lehotou, bude Tovar dodaný v rozdelených dodaniach podľa dostupnosti, ak si Kupujúci nevyžiada dodanie naraz a uplatní sa dodacia lehota, ktorá bude zodpovedať objednanému Tovaru s najdlhšou dodacou lehotou. 
13.    V prípade porušenia povinnosti Spotrebiteľom uhradiť Celkovú cenu v lehote podľa článku IV. bod 5. týchto VOP je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
14.    V prípade, že si Spotrebiteľ pri Objednávke zvolil spôsob dodania Tovaru formou osobného odberu na Predajni alebo na Sklade je Kupujúci povinný uskutočniť osobný odber Tovaru do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy (v prípade Tovaru skladom) alebo do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia správy o možnosti prevzatia Tovaru Kupujúcemu, v opačnom prípade je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
15.    V prípade dodania Tovaru Spotrebiteľovi na adrese, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke, zasiela Predávajúci Tovar Spotrebiteľovi až po pripísaní celej Celkovej ceny na účet Predávajúceho. Uvedené v predchádzajúcej vete neplatí v prípade dodania Tovaru s platbou na dobierku.
16.    V prípade, že Spotrebiteľ požiada o opakované doručenie Tovaru, bude mu Tovar znovu zaslaný, pričom Náklady za dopravu a prípadný manipulačný poplatok za dobierku spojené s opakovaným doručením je povinný hradiť Spotrebiteľ.
17.    Predávajúci informuje Spotrebiteľa o odovzdaní Tovaru Dopravcovi a to e-mailom.
18.    Náklady na dopravu:
a)    Doručovanie Dopravcom v rámci Slovenskej republiky:
•    Pri objednávke Tovaru nad 60€ vrátane DPH nebudú Náklady na dopravu Spotrebiteľovi účtované, doprava je teda v tomto prípade 0,- €. Uvedené sa vzťahuje sa na 1 balík do 10kg;
•    Doprava pri platbe vopred: 3,95€ vrátane DPH (doprava štandard, email alebo tel. avizovanie);
•    Doprava s dobierkou: 4,95€ vrátane DPH a vrátane manipulačného poplatku 1,00€(doprava štandard, email alebo tel. avizovanie, platba v hotovosti kuriérovi);
•    Doprava nábytku, pohoviek a kresiel s ohľadom na hmotnosť alebo väčšieho množstva doplnkov nad 10kg: individuálna kalkulácia podľa cenníka Dopravcu.
b)    Doručovanie Prepravcom v rámci Českej republiky:
•    Doprava pri platbe vopred: 9,95€ vrátane DPH (doprava štandard, email alebo tel. avizovanie, balík do 10kg)
c)    Doručovanie Prepravcom v rámci Krajín Európskej únie:
•    Doprava pri platbe vopred:  14,95€ vrátane DPH (doprava štandard, tel. avizovanie, balík do 10kg)
V doprave nie je zahrnuté vynesenie Tovaru ani odbaľovanie Tovaru. A teda Náklady na dopravu nezahŕňajú vynesenie Tovaru ani odbaľovanie Tovaru. Osobitné služby uvedené v predchádzajúcej vete sú spoplatňované Dopravcom osobitne a je ich potrebné u Dopravcu osobitne a vopred objednať prostredníctvom Predávajúceho, a ktoré v prípade doobjednania hradí tiež Spotrebiteľ.
19.    Spotrebiteľ je o odoslaní balíka informovaný emailom. Dopravca Spotrebiteľa informuje v deň doručenia Tovaru vopred telefonicky, za účelom spresnenia času doručenia.

Článok V.
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁNIK KÚPNEJ ZMLUVY

1.    Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a to aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou Dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
a)    viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b)    dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c)    Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
2.    Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3.    Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa článku V. bod 1. týchto VOP uplatňuje nasledovne:
a)    písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie v týchto VOP alebo
b)    e-mailom na adrese shop@lamaison.sk.
4.    Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa článku V. bod 1. týchto VOP oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.
5.    V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa článku V. bod 1. týchto VOP uplatní, je Spotrebiteľ povinný, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť na adresu Predávajúceho /nie však na dobierku/, alebo ho odovzdať Predávajúcemu. V prípade zasielania Tovaru späť sa odporúča zaslať Tovar ako poistenú zásielku.
6.    Pri odstúpení od zmluvy podľa článku V. bod 1. týchto VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu Spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
7.    Vrátený Tovar nesmie byť poškodený, so známkami používania alebo opotrebenia a musí byť zaslaný Predávajúcemu najmä s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom.
8.    Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie podľa článku V. bod 1. týchto VOP Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
9.    V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia, a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Nákladov na dopravu a iných nákladov a poplatkov, s výnimkou nákladov uvedených v článku V. bod 6. týchto VOP a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa článku V. bod 1. týchto VOP, nie však skôr ako mu je Tovar doručený alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže zaslanie Tovaru späť. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar alebo iným spôsobom na základe dohody medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim.
10.    Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a)    predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b)    predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
c)    predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d)    predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e)    predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
f)    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

11.    V prípade, že objednaný Tovar nebol doručený Predávajúcemu výrobcom (v tomto prípade sa má na mysli Tovar pri predpredaji, Tovar na objednávku A alebo Tovar na objednávku B) alebo  sa Tovar vypredal alebo ho Predávajúci nemôže dodať Spotrebiteľovi z iných dôvodov, nespočívajúcich v Predávajúcom záväzok Predávajúceho zo zmluvy dodať Tovar, v dôsledku nemožnosti plnenia zaniká.

12. V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Predávajúceho od kúpnej zmluvy. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar alebo iným spôsobom na základe dohody medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim.

13. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že si Spotrebiteľ neprevezme Tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky pri osobnom odbere. Rovnaké platí pri nezaplatení kúpnej ceny na účet predávajúceho do 3 dní od obdržania potvrdzovacieho emailu o dostupnosti tovaru. Predávajúci objednávku stornuje a zašle o tom email Spotrebiteľovi.

Článok VI.
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A
PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

1.   Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Celkovej ceny.
2.   Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

Článok VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, ZÁRUČNÉ PODMIENKY A
REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1.    Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:
-    či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
-    či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
-    či je Tovar alebo jeho obal poškodený.
2.    V prípade, že zásielka a/alebo obal Tovaru sú viditeľne poškodené alebo zničené, Spotrebiteľ je povinný, bez prevzatia Tovaru, spísať s Dopravcom protokol o škode.
3.    V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s Dopravcom spísať zápis o neprijatí zásielky.
4.    V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, Spotrebiteľ Tovar prevezme, avšak uvedie tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať e-mailom Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád Tovaru. Neskoršie prípadné reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú môcť byť akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
5.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Spotrebiteľom. Ak nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Tovar, zodpovedá Predávajúci za vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
6.    Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k Tovaru pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby.
7.    Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Záručná doba pri použitom Tovare je 12 mesiacov.
8.    Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba pri Tovare predávanom za nižšiu cenu je 24 mesiacov.
9.    Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal.
10.    Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, najmä (avšak nielen):
a)    prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
b)    znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
c)    používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
d)    vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
e)    zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
f)    pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
g)    mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
h)    neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
i)    po uplynutí záručnej doby.
11.    Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
12.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady na jednom Tovare, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
13.    Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: shop@lamaison.sk alebo písomne poštou na adresu aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra/pokladničný doklad. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:
a)    svoje identifikačné údaje,
b)    údaje Predávajúceho,
c)    opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,
d)    popis vady Tovaru a
e)    číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
A zároveň zašle Tovar Predávajúcemu.
14.    Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať aj osobne na Predajni a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra/pokladničný doklad.
15.    Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
16.    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii /prípadne ak sa neregistroval na e-mail uvedený Spotrebiteľom pri Objednávke/. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
17.    O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom.
18.    Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomné vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „Odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia Tovaru nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na Odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s Odborným posúdením Tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu Odborného posúdenia Tovaru odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
19.    Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na Odborné posúdenie Tovaru. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na Odborné posúdenie Tovaru určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady Odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia Tovaru. Ak Spotrebiteľ Odborným posúdením Tovaru preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania Odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na Odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
20.    Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak bola reklamácia vybavená výmenou Tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Spotrebiteľom.
21.    Sťažnosti a podnety Spotrebiteľ môže adresovať na adresu sídla Predávajúceho alebo emailom na adresu shop@lamaison.sk.

Článok VIII.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.    Predávajúci spracúva osobné údaje Spotrebiteľa prostredníctvom (i) registrácie v E-SHOPE, v rozsahu, ktorý vyžaduje registrácia v E-SHOPE, alebo (ii) vyplnenia údajov pre Objednávku bez registrácie, v rozsahu potrebnom pre účely Objednávky a to:
a)    na účely plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán alebo na účely predzmluvných vzťahov so Spotrebiteľom; Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa za týmto účelom sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby;
b)    na marketingové a súťažné účely Predávajúceho, t. j. najmä na zasielanie informácií Spotrebiteľovi (formou e-mailu, sms, poštou) o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách alebo výhodách (ak Spotrebiteľ označil možnosť „posielať novinky“) o tom, že sa stal výhercom a pod.;
2.    V súlade s § 11 Zákona o ochrane osobných údajov, za účelom uvedeným v článku VIII.  bode 1. písm. b) VOP, týmto Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa (ďalej len „Súhlas“).
3.    Súhlas Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu písomnou formou, s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania tohto Súhlasu na adresu sídla Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu shop@lamaison.sk, ak nie je v odvolaní uvedený iný (neskorší) dátum odvolania.
4.    Spotrebiteľ udelením Súhlasu potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov a potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím informovaný najmä o:
a)    identifikačných údajoch Predávajúceho,
b)    účele spracúvania osobných údajov,
c)    rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
d)    ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
-    osobné údaje Spotrebiteľa môžu byť poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom plnenia práv a povinností zo zmluvy, (napr. Dopravcovi),
-    Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,
-    môže dôjsť k prenosu osobných údajov do členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
-    Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 Zákona o ochrane osobných údajov a to najmä (avšak nie výlučne), že:
(i) Spotrebiteľ  má  právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:
a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v     informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a     vyhodnocovania operácií,
c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého     Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú     predmetom spracúvania,
e)    opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych     osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k     porušeniu zákona,
h)    blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania Súhlasu pred uplynutím     času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje Spotrebiteľa na     základe Súhlasu.
(ii) Spotrebiteľ, na základe písomnej žiadosti, má právo u Predávajúceho namietať voči:
a)    spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú     spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich     likvidáciu,
b)    využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na     účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c)    poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa –     na účely priameho marketingu.

Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.    Na vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP sa vzťahujú všeobecné záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2.    Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.
3.    VOP sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.lamaison.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými, a to najmä avšak nielen z dôvodu zmeny právnej úpravy s tým, že na už vykonané Objednávky a uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase vykonania Objednávky Spotrebiteľom.
4.    Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
5.    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.lamaison.sk, t.j. dňa 1.11.2019.


Príloha č.1 VOP

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Komu:
LA MAISON ATELIER s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava, e-mail: shop@lamaison.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby* (popis): ..............

.............................................................................................................................................................................................................

Dátum objednania ..............

Dátum prijatia ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa ..............

Adresa spotrebiteľa ..............

Účet vo forme IBAN spotrebiteľa ..............

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.