Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci spracúva osobné údaje Spotrebiteľa prostredníctvom (i) registrácie v E‐ SHOPE, v rozsahu, ktorý vyžaduje registrácia v E‐SHOPE, alebo (ii) vyplnenia údajov pre Objednávku bez registrácie, v rozsahu potrebnom pre účely Objednávky a to: a) na účely plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán alebo na účely predzmluvných vzťahov so Spotrebiteľom; Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa za týmto účelom sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby; b) na marketingové a súťažné účely Predávajúceho, t. j. najmä na zasielanie informácií Spotrebiteľovi (formou e‐mailu, sms, poštou) o nových ponukách Tovaru 13 Predávajúceho, o zľavách alebo výhodách (ak Spotrebiteľ  označil možnosť  „posielať  novinky“) o tom, že sa stal výhercom a pod.;   

2. V súlade s § 11 Zákona o ochrane osobných údajov, za účelom uvedeným v článku VIII.  bode 1. písm. b) VOP, týmto Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa (ďalej len „Súhlas“).   

3. Súhlas Spotrebiteľ  udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ  ho môže odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu písomnou formou, s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania tohto Súhlasu na adresu sídla Predávajúceho alebo na e‐mailovú adresu shop@lamaison.sk, ak nie je v odvolaní uvedený iný (neskorší) dátum odvolania.

 4. Spotrebiteľ  udelením Súhlasu potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť  požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov a potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím informovaný najmä o: 
a) identifikačných údajoch Predávajúceho,
b) účele spracúvania osobných údajov, 
c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, 
d) ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že ‐ osobné údaje Spotrebiteľa môžu byť  poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom plnenia práv a povinností zo zmluvy, (napr. Dopravcovi),   ‐ Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať, ‐ môže dôjsť k prenosu osobných údajov do členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ‐ 

Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 Zákona o ochrane osobných údajov a to najmä (avšak nie výlučne), že:   
(i) Spotrebiteľ    má    právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať: 
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť  sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie, 
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania Súhlasu pred uplynutím   času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje Spotrebiteľa na základe Súhlasu. 

(ii) Spotrebiteľ, na základe písomnej žiadosti, má právo u Predávajúceho namietať voči: a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať  ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: lamaison.sk www.lamaison.sk